لیست موجودی امروز۱۴۰۰/۱۰/۱۸

فولاد اکسین دراهواز

 • 20 میل (۶*۱۲)
 • 20میل میل (۱۲*۲)
 • 25 میل ۱۲*۲
 • 30 میل ۲*۶
 • 30 میل ۲*۱۲
 • 35 میل ۶*۲
 • 35 میل ۲*۶
 • 35 میل ۶*۲
 • 12 میل (۱۲/۳۰*۳/۳۰)
 • 14 میل (۱۲/۳۰*۳/۳۰)
 • 17 میل (۱۲/۳۰*۳/۳۰)

فولاد کاویان دراهواز

 • 15 میل (۶*۵۰/۱)
 • 20 میل (۶*۵۰/۱)
 • 25 میل (۶*۱/۵)
 • 30 میل (۶*۱/۵)

فولاد گیلان در تهران

 • ورق ۴ میل – ۱ متر
 • ورق ۶ میل – ۱ متر